top of page

May-01-2020 | Kim Jong Un đã xuất hiện trở lại

Anh Ủn của chúng ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa!

Các bạn nào vừa ghi danh khóc mướn kiếm tiền vào dịp trọng đại bên Bắc Hàn thì nay xin chia buồn, chắc chúng ta phải đi kiếm việc làm khác rồi...

Tin vui: FDA Mỹ phê duyệt sử dụng thuốc remdesivir điều trị COVID-19 cúm Tàu.


Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page