top of page

May-08-2020 | 72 công ty Trung Cộng bị Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang.

- Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ thành lập ủy ban đặc biệt ngăn chặn mối đe dọa từ Trung Cộng! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸

- 72 công ty Trung Cộng bị Mỹ rút giấy phép xuất khẩu khẩu trang 😷(Đáng đời ai biểu làm toàn đồ dỏm hại người làm chi 🙄🙄🙄)
Recent Posts

See All
bottom of page