May|14|Quan chức tiêu hủy bằng chứng các phie.u bau gi.an lan có thể bị kết trọng tội.