top of page

May-17-2020 | Donald J. Trump – người được Thiên Chúa “xức dầu” chọn làm Tổng Thống1 comment

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page