top of page

May-19-2020 | TT. Trump cáo buộc những người liên quan đến vụ tướng Flynn “phạm tội phản quốc”1 comment

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page