top of page

May-20-2020 | Chính quyền TT.Trump ký hợp đồng với công ty dược giúp chuyển sản xuất về Mỹ.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page