NGƯỜI DÂN MỸ KHẮP NƠI XUỐNG ĐƯỜNG ỦNG HỘ TT.TRUMP/LÊN ÁN FBI, NGAY CẢ Ở NEW YORK