NGƯỜI DÂN THƯỢNG HẢI XUỐNG ĐƯỜNG CƯỚP GIẬT LƯƠNG THỰC TRƯỚC LỆNH PHONG TỎA CỦA ĐẢNG CSTQ SAU 22 NGÀY