NGHI PHẠM GỐC TRUNG CỘNG XẢ SÚNG NHẮM VÀO NHÀ THỜ ĐÀI LOAN Ở QUẬN CAM LÀ DO CĂNG THẲNG CHÍNH TRỊ