top of page

🟡🟡🟡NGUỒN TIN KIỂM CHỨNG TUESDAY 18/04

♦️President Trump “I don’t believe Elon Musk voted for Biden, not for a minute! He told me that he voted for me”

TT.Trump “Tôi không tin rằng Elon Musk đã bỏ phiếu cho Biden, dù chỉ một phút! Ông ấy nói với tôi rằng ông ấy đã bỏ phiếu cho tôi”

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/110220245241308483

♦️Pelosi Campaign Pays $7,500 to Illinois Man Who Sued over ‘Invasive and Harassing’ Text Messages

Chiến dịch Pelosi trả 7.500 đô cho người đàn ông tại Illinois kiện bà ta vì các tin nhắn văn bản 'xâm lược và quấy rối'

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/17/pelosi-campaign-pays-7500-illinois-man-sued-invasive-harassing-text-messages/

♦️Florida Rep. Greg Steube Endorses Trump over DeSantis: ‘He’s the Only Person’ Who Can Reverse this Disaster

Dân biểu Florida Greg Steube tán thành cho TT.Trump trên DeSantis: 'Ông ấy là người duy nhất' có thể đảo ngược thảm họa này

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/17/florida-rep-greg-steube-endorses-trump-reverse-disaster/

♦️Republicans Reject Dianne Feinstein Committee Replacement

Đảng Cộng hòa Từ chối đưa người Thay thế Ủy ban cho bà thượng nghị sĩ CSDC Dianne Feinstein

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/17/republicans-reject-dianne-feinstein-committee-replacement/

♦️Pentagon Doesn’t Know How Many More Leaked Documents Are out There

Ngũ Giác Đài không biết có bao nhiêu tài liệu bị tiết lộ

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/18/pentagon-doesnt-know-how-many-more-leaked-documents-are-out-there/

♦️Biden’s Border Flood: 180,000 More Migrants in March

Biên giới tràn ngập của Biden: Thêm 180.000 người di cư vào tháng 3

https://www.breitbart.com/politics/2023/04/18/bidens-border-roughly-180000-more-migrants-in-march/

♦️Fire kills 21 in a Beijing hospital - Beijing Daily

Cháy bệnh viện ở Bắc Kinh, 21 người chết - Beijing Daily

https://www.reuters.com/world/china/fire-kills-21-beijing-hospital-beijing-daily-2023-04-18/

Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page