top of page

NGUY CƠ PELOSI BỊ SUY GIẢM QUYỀN LỰC Ở HẠ VIỆN KHI DÂN BIỂU CSDC THỨ 19 TUYÊN BỐ NGHỈ HƯU
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page