NGUY CƠ PELOSI BỊ SUY GIẢM QUYỀN LỰC Ở HẠ VIỆN KHI DÂN BIỂU CSDC THỨ 19 TUYÊN BỐ NGHỈ HƯU