Nov|05|AM|Khi nào kết quả bầu cử được công bố. Philadelphia gian lận. Detroit đếm phiếu hỗn loạn.