Nov|08|AM|Nhân vật chủ chốt giúp TT.Trump chiến thắng là ai?