Nov|10|AM|Bầu cử Ma kỷ lục tại Mỹ: 150k phiếu đếm trong 5 giây.