Nov|11|AM|Michigan - Hơn 10k người qua đời đã bỏ phiếu. Pennsylvania- Phát hiện 25k phiếu gian lận.