Nov|13|AM|Nếu tái đắc cử Luật sư TT.Trump sẽ khởi tố nhà Bi Đần.