Nov|15|AM|Bọn lưu manh tấn công người ủng hộ TT.Trump sau buổi diễn hành Million MAGA March.