top of page

Nov|19|AM|TT.Trump cảnh báo năm 2012 máy bầu cử đã chuyển phiếu của Rom.ney sang cho O.ba.mábottom of page