Nov|25|AM|Không công nhận.Không nhượng bộ. TT.Trump tuyên bố chiến đấu đến cùng.