Nov|28|Những con lừa đấu đá tìm cách chen chân vào “Chính wuyền” Bảy Đần