Nov|30|AM|Tại sao đến bây giờ FBI mới vào cuộc điều tra?!