Oct|01|AM| New York Times từ chối công bố tài liệu cáo buộc TT.Trump trốn thuế.