top of page

Oct|04|AM|$7,4 TRIỆU ĐÔ là số tiền TT.Trump đã trả thuế năm 2017, không phải $750 ĐÔbottom of page