Oct|08|AM|TT.Trump đã có kháng thể chống coronavirus Vũ Hán.