Oct|20|AM|Bùng nổ hợp đồng triệu đô của Hunter Biden làm ăn khắp Romania.