Oct|23|AM|Kamala Harris & thành viên đảng Dân Chủ liên quan đến vụ làm ăn với TC của cha con Biden