Oct|25|AM|Jill Biden vận động thay ông chồng lú lẫn Joe Biden