Oct|31|AM|TT.Trump chiến đấu đến cùng. 2 ngày 10 cuộc vận động tranh cử.