PHIÊN ĐIỀU TRẦN KẾT QUẢ KIỂM TOÁN TẠI ARIZONA - PHÁT HIỆN 1,064,764 DỮ LIỆU TRONG HỆ THỐNG ĐÃ BỊ XOÁ