PUTIN SA THẢI ÍT NHẤT 8 TƯỚNG LĨNH HÀNG ĐẦU VÌ TỔN THẤT QUÂN SỰ CỦA MOSCOW XÂM LƯỢC UKRAINE