SEPT 01 - PELOSI KHÔNG CHO ĐỌC CÔNG KHAI TÊN 13 LÍNH MỸ TỬ VONG