SEPT 02 - 13 NGƯỜI DÂN CUBA THÀNH CÔNG VƯỢT BIÊN ĐẾN MỸ XIN TỴ NẠN CỘNG SẢN BỊ BIDEN TRẢ VỀ NƯỚC