Sept|05| Breaking: Toà Bạch Ốc yêu cầu dữ liệu về tất cả các khoản tài trợ liên quan đến Trung Cộng