Sept|06| Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ điều tra thế lực đằng sau các cuộc bạo động.