top of page

Sept|10|PM| Joe Biden “lú lẫn”, trích nhầm số liệu quân đội Mỹ chết vì cúm Tàu 7 người thành 6114Comments


bottom of page