Sept|17|AM|Nhà virus học Diêm Lệ Mộng tiết lộ bí mật bất lợi cho TC. Bị Facebook Twitter tấn công.