SEPT 17 - HƠN 12 NGÀN DÂN NHẬP CƯ TỤ TẬP Ở DEL RIO, TEXAS. BIDEN TIẾP TỤC BAY VỀ DELAWAR