SEPT 18 -BINH LÍNH ĐC ĐIỀU ĐỘNG ĐẾN ĐIỆN CAPITOL ĐỂ ĐỐI PHÓ VỚI NGƯỜI BIỂU TÌNH ĐÒI “CÔNG LÝ CHO J6”