Sept|19|AM|Đừng thay thế tôi cho đến khi tổng thống mới nhậm chức. Nguyện vọng cuối của bà Ginsburg