SEPTEMBER 04 - TT.TRUMP TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG TIÊM NGỪA LIỀU VACCINE TĂNG CƯỜNG THỨ BA