SEPTEMBER 10 - BỘ TƯ PHÁP CHÍNH QUYỀN BIDEN KHỞI KIỆN TIỂU BANG TEXAS TẬP II