SHOCKED!! TRUNG TÁ SCHELLER PHE BẢO THỦ TUYÊN BỐ “THÀ TÔI NGỒI TÙ HƠN CHẤP NHẬN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA TRUMP