Tại sao TT Trump khăng khăng muốn khởi động nền kinh tế trong đại dịch?

Tại sao TT Trump khăng khăng muốn khởi động nền kinh tế trong đại dịch?


Chúng ta sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này cùng nhau. Sẽ bật dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Stay Strong! GOD BLESS AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #KAG#KAG🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

==================== WWW.SONIAOHLALA.COM FACEBOOK : SONIA OHLALA YOUTUBE : SONIA OHLALA ====================