top of page

Tại sao TT Trump khăng khăng muốn khởi động nền kinh tế trong đại dịch?

Tại sao TT Trump khăng khăng muốn khởi động nền kinh tế trong đại dịch?


Chúng ta sẽ vượt qua cuộc khủng hoảng này cùng nhau. Sẽ bật dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

Stay Strong! GOD BLESS AMERICA 🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸 #KAG#KAG🇺🇸🇺🇸🇺🇸🇺🇸

==================== WWW.SONIAOHLALA.COM FACEBOOK : SONIA OHLALA YOUTUBE : SONIA OHLALA ====================Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page