THẨM PHÁN TCPV HOA KỲ TUYÊN BỐ KHÔNG THỂ ĐỂ QUYẾT ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN TCPV BỊ UY HIẾP TỪ BÊN NGOÀI