top of page

Thursday July 22-Sáng/AM-Phân tích dữ liệu bầu cử 2020 tại tiểu bang Texas
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page