TT.TRUMP ĐƯA RA TUYÊN BỐ VỀ BỘ PHIM TÀI LIỆU “2000 MULES” PHƠI BÀY TỆ NẠN BUÔN PHIẾU CỦA ĐẢNG CSDC