top of page

TT.TRUMP : “ĐẤT NƯỚC CỦA CHÚNG TA ĐANG BỊ HUỶ DIỆT. ĐẢNG CỘNG HOÀ KHÔNG THỂ TIẾP TỤC MẮC SAI LẦM!”

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page