TT.TRUMP ĐỀ NGHỊ FBI NGAY LẬP TỨC CÔNG KHAI BẢN TUYÊN THỆ KHÁM XÉT KHÔNG CHỈNH SỬA