◾️TT.TRUMP ĐỆ TRÌNH KIẾN NGHỊ LÊN TOÀ ĐỂ BÊN THỨ BA ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU FBI ĐÃ THU GIỮ