TT.TRUMP CÓ KẾ HOẠCH RA MẮT DỊCH VỤ PHÁT TRỰC TUYẾN MỚI CHO PHÉP TỰ DO NGÔN LUẬN.